Ontwikkelingen in de Horstermeerpolder

Het schijnt de afgelopen weken wat stiller in de Horstermeerpolder. Maar schijn bedriegt. De openlijke confrontatie tussen het Actiecomitxc3xa9 en het Waterschap mag dan door de  tussenkomst van burgemeester Smit even zijn geschorst, intussen wordt op de achtergrond hard doorgewerkt, zowel door het actiecomitxc3xa9 als door ons, het bestuur van de Bewonersvereniging.

Prof. Schultz bij Waterschap

Ons bestuur heeft de afgelopen weken twee keer bestuurlijk overleg gehad met de hoofdrolspelers in de Vernattingsplannen, waaronder Waterschap, Provincie en Natuurmonumenten. Resultaat daarvan is onder andere dat prof. Schultz twee weken geleden zijn rapport kon presenteren op een interne bijeenkomst van AGV, waar naast het algemeen en dagelijks bestuur van dit waterschap ook enkele van onze bestuursleden en leden van het actiecomitxc3xa9 aanwezig waren. Er werden kritische vragen gesteld, met name ook door de algemeen bestuursleden van het AGV. Het besef begint door te dringen dat de Horstermeer toch wel een heel bijzondere polder (pardon: Droogmakerij!) is,die zich anders gedraagt dan andere gebieden.

Bouwkundig onderzoek

Intussen is het actiecomitxc3xa9 de afgelopen weken zeer druk geweest met het gedegen documenteren van de klachten van diverse bewoners en bedrijven over problemen aan hun panden. Weekendenlang zijn leden van het actiecomitxc3xa9 met bouwkundigen van bureau B&E de panden afgegaan om de problemen in kaart te brengen. Er zijn meer dan 70 locaties bezocht en ruim 1200 fotoxe2x80x99s gemaakt. Bij ieder onderzocht pand is gekeken naar de aard van de klachten en de mogelijke oorzaak. In de overgrote meerderheid van de gevallen werd geconstateerd dat sprake was van schade, die relatief recent is ontstaan (0 tot 15 jaar geleden) en dat de oorzaak moet worden gezocht in de fundering. Daarbij bestaan sterke aanwijzingen dat weggespoeld zand in de bodemlagen hieraan ten grondslag ligt.

Klacht bij Waterschap

Het actiecomitxc3xa9 heeft de resultaten van het onderzoek met ons bestuur gedeeld. Gezamenlijk vonden wij de situatie dermate alarmerend, dat besloten is een formele klacht in te dienen bij het Waterschap. De klacht is afgelopen week ingediend namens de Bewonersvereniging en de gedupeerde bewoners. De klacht gaat vergezeld van het rapport van B&E en van enkele illustratieve fotoxe2x80x99s. Kopiexc3xabn van de klacht zijn o.a. verzonden aan de provincie (GS en commissie WAMEN) en aan de gemeente. Het Waterschap wordt uitgenodigd de situatie zo snel mogelijk in onderzoek te nemen en de nodige maatregelen te treffen.
Want laten we duidelijk zijn. Als er nxc3xba al schade is opgetreden door wegspoelend zand in de ondergrond, wat moeten we dan verwachten als de Vernattingsplannen worden doorgevoerd? Nu gaat het vermoedelijk nog om peilmanipulaties als gevolg van het proefgebied bij de Nera, het Anko project en/of het bemalings-beleid. Straks wordt tonnen water op een groot deel van de polder gezet. Wat gaat er dxc3xa1n gebeuren?

Het Nera Proefgebied

Zoals bekend spitst de strijd zich de afgelopen maanden toe rondom het proefgebied van Natuurmonumenten nabij de Nera. Door het verwijderen van een stuw en het inrichten van het Museum voor Wanbeleid vroeg het actiecomitxc3xa9 aandacht voor het feit dat de peilverhogingen en het onderhoud in dit gebied niet volgens de regels zijn. Het Waterschap ging over tot het aanschrijven van Natuurmonumenten; deze gaf aan dat zij ter plekke geen illegale dingen doen.

Deze kwestie beheerste het bestuurlijk overleg tussen de betrokkenen, waaraan  ook ons bestuur deelnam. Ons standpunt in dit alles is steeds geweest: hoe het ook is gekomen: het oude peil moet terug. Dat gaat echter niet zomaar. Oxc3xb3k als de situatie illegaal is veroorzaakt (door wie dan ook) eist de Natuurbeschermingswet dat de Provincie een (Natuurbeschermings-)vergunning afgeeft voordat in de peilen wordt ingegrepen. Die vergunning krijgt men alleen  als sprake is van (1) Dwingende redenen van openbaar belang, er bovendien (2) er geen Alternatieven zijn voor ingrijpen xc3xa9n (3) wordt voorzien in Compensatie (de zogenaamde ADC-criteria).
Het Waterschap, Natuurmonumenten en de Dienst Landelijk Gebied hebben een advies gevraagd aan de Landsadvocaat over wat nu te doen. Onderdeel van dat advies was onder andere het oordeel van de Landsadvocaat dat de kans op het krijgen van een Natuurbeschermingsvergunning zeer klein is, omdat niet aan de ADC criteria zou zijn voldaan. Bij dat advies speelde  een belangrijke rol dat de situatie al langere tijd zonder problemen zou voortdurenxe2x80xa6

Onderzoek naar effecten peilverhoging

Maarxe2x80xa6 toen de Landsadvocaat zijn advies uitbracht  was formeel nog niets bekend over de problemen met de huizen en bedrijfspanden. Dat ligt inmiddels anders. Wij zijn van mening dat de geconstateerde problemen van zodanige aard zijn dat zij ruimschoots voldoende Dwingende reden opleveren om een Natuurbeschermingsvergunning te krijgen. Wij hebben dat in het laatste bestuurlijk overleg aan de orde gesteld en met succes.
Resultaat is dat het AGV een onderzoek zal gaan uitvoeren naar de effecten van het hogere peil op de grondwaterstand en de kwel en infiltratie in de gehele polder, met bijzondere aandacht voor de effecten op de bebouwing. Dit onderzoek zal vervolgens worden beoordeeld door deskundigen, waaronder prof. Schultz. De provincie zal vervolgens o.a. moeten beoordelen of er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang om het waterpeil te verlagen. Het is de bedoeling dat hier vxc3xb3xc3xb3r 15 september meer duidelijkheid over is.

In afwachting daarvan heeft Natuurmonumenten aan het waterschap gevraagd om haar handhavend optredend zolang stil te leggen. In tussen zal Natuurmonumenten ervoor zorgen dat overstort voorzieningen die aanwezig zijn worden onderhouden en dat ook voor het overige wordt voldaan aan de regels van het waterschap. Daarnaast zullen distels en bereklauw worden gemaaid.

Ledenvergadering: 8 september aanstaande

Op 8 september aanstaande houden wij de eerstvolgende ledenvergadering in het Nera gebouw. We hopen dan de eerste resultaten te hebben van het bovengenoemde onderzoek en wellicht ook al een reactie op de ingediende klacht. Het wordt een belangrijke vergadering, waarop onder andere aan de orde zal komen hoe de leden aankijken tegen de situatie in het proefgebied en de zuidelijke polder. Houd de datum alvast vrij en houd de Brug en deze Weblog in de gaten. Op deze weblog volgt spoedig een kopie van de klachtbrief aan AGV.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder

Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Nieuws, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s