Natuurbeschermingsvergunning voor het peilbesluit HMP en MUP

De provincie Noord-Holland is voornemens vergunning te verlenen aan het hoogheemraadschap voor het vaststellen van het consoliderend peilbesluit. Het gaat hier om een natuurbeschermingsvergunning (Natuurbeschermingswet 1998) die nodig is om het peilbesluit te nemen.

De aanvraag, vergunning en bijbehorende stukken zijn in te zien tot 4 september 2014 bij de sector Vergunningen van de provincie Noord-Holland.

Belanghebbenden kunnen tot en met 4 septemeber bezwaar maken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zienswijze Peilbesluit (OPB HMP-MUP)

Op de bijzondere ledenvergadering van 26 februari jongstleden hebben wij u geïnformeerd over het ontwerp peilbelsuit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder. In eerdere berichten op deze site vindt u daar eveneens informatie over. Tot en met 5 mei lag deze ter inzage.

Namens de bewonersvereniging is door het bestuur een zienswijze ingediend.

Uitsluitend belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid bij de rechter beroep in te stellen nadat het peilbesluit is vastgesteld.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | 1 reactie

Zienswijze bestemmingsplan

De bewonersvereniging heeft een zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Horstermeerpolder (VOBP HMP).

Hierin vragen wij aandacht voor een aantal zaken die niet juist zijn verwoord. Het VOBP geeft bijvoorbeeld geen duidelijkheid over een blijvende afwijzing van het “plan Kienhuis” en laat ruimte voor eventuele nieuwe (proef)projecten binnen een zone van 200 meter uit de Middenweg. Dit is tegen de eerder gemaakte afspraken.

Daarnaast geeft het VOBP een ontwikkelingsmogelijkheid van ‘landschappelijke en natuurlijke waarden’. Dit maakt het mogelijk in bepaalde delen van de polder het peil in de toekomst teverhogen (peil volgt functie).

Deze en enkele andere belangrijke punten heeft aanleiding gegeven tot het indienen van de zienswijze.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Informatieavond inzage Ontwerp Peilbesluit

Op woensdag 2 april wordt een informatieavond gehouden over het ontwerp peilbesluit van de Horstermeerpolder. De avond start om 19:30 en eindigt om ca. 22:00. Locatie: De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, Ankeveen

Het ontwerp peilbesluit ligt vanaf maandag 24 maart 2014 voor een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van Waternet, Korte Oudekerkerdijk 7 in Amsterdam en op het gemeentehuis van Wijdemeren.

De documenten zijn digitaal te vinden op de site van het AGV.

Binnen de termijn van 6 weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze termijn verloopt op 5 mei. Als voor deze datum geen ziensijze is ingediend is er geen mogelijkheid meer om in een later stadium een bezwaarschrift in te dienen.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 26 februari

26 februari is een bijzondere ledenvergadering van de bewonersvereniging geweest. In het eerste deel van de vergadering is uitleg gegeven over de stand van zaken inzake het Voorontwerp Bestemmingsplan Horstermeerpolder (VOBP HMP) en het Peilbesluit Horstermeerpolder (door op de link te klikken worden de presentaties gegeven).

In het geval u een zienswijze wilt indienen hebben wij een opzet zienswijze gemaakt die u kunt invullen (word-document). Op de 1e pagina staan de data van openbaar maken van de stukken. De 2e en 3e pagina zijn invulbare zienswijze voor het bestemmingsplan en peilbesluit.

Op dit moment is alleen het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Alleen bij het indienen van een zienswijze bent u straks ook gerechtigd om eventueel een bezwaar in te dienen.

Geplaatst in Algemeen, Nieuws | Een reactie plaatsen

Oordeel WBC ontwerp peilbesluit

De wetenschappelijke begeleidingscommissie (WBC) heeft op 15 januari een laatste overleg gehad over het Ontwerp Peilbesluit. Doel van deze bijeenkomst was een finaal oordeel te geven over de stukken van het Ontwerp Peilbesluit en een aantal openstaande punten af te handelen.

In het verslag van dit overleg komt o.a. de oeverstabiliteit als zorgpunt boven. Ook worden vraagtekens gezet bij de uitspraak van de landsadvocaat.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 26 februari a.s.

Zoals twee weken geleden al aangekondigd in het Weekblad Wijdemeren vindt op 26 februari een bijzondere ledenvergadering plaats van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder. De vergadering zal worden gehouden in De Nieuwe Harmonie, Middenweg 157 (richting RWZI). Aanvang 19.45 uur (zaal open 19.30 uur).

Het eerste deel van de avond zal bestaan uit een toelichting op de stand van zaken rond het conserverend peilbesluit en het voorontwerp bestemmingsplan. Beide belangrijke documenten gaan binnenkort “de inspraak in”, hetgeen betekent dat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Het bestuur zal een toelichting geven op beide onderwerpen, waarna er gelegenheid is voor discussie tussen de leden.

Na een korte pauze zal het tweede deel van de avond (vanaf ca. 21.15 uur) in het teken staan van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Vertegenwoordigers van de deelnemende partijen in Wijdemeren krijgen de gelegenheid hun visie te geven op het peilbesluit, op het voorontwerp bestemmingsplan en op de plannen voor natuurontwikkeling in de polder. Aanwezig zullen zijn Martin Vuyk (VVD), Patricia Mossinkoff (D’66), Felix Flameling (Groen Links), Theo Reijn (CDA) en Jaap van Waveren (Dorpsbelangen).

Wij rekenen op een grote opkomst onder de Horstermeerders. Dit is de gelegenheid om u te laten voorlichten over belangrijke ontwikkelingen in de polder en om uw gemeentelijke vertegenwoordigers hierover aan de tand te voelen. Meer informatie, waaronder documenten met betrekking tot het voorgenomen peilbesluit en de het voorontwerp bestemmingsplan is te vinden onder de kopjes in het menu.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Voorontwerp bestemmingsplan HMP

Op de site van de gemeente is het Voorontwerp bestemmingplan Horstermeerpolder (VOBP HMP) te vinden. Hierover hebben wij per brief een aankondiging ontvangen.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Inspraakreactie plan Groenewoud

Van de gemeente Wijdemeren hebben wij reactie gehad op onze zienswijze aangaande het plan Groenewoud. Hieronder volgt een korte planbeschrijving en een samenvatting van onze zienswijze:

Het plan Groenewoud behelst het plan de voormalige stortplaats Groenewoud in Kortenhoef te saneren. Zie hiervoor ook de site van de gemeente. Saneren is in dit geval niet opruimen maar isoleren van de vervuilde grond. Om het plan te financieren worden er ook woningen gebouwd. Voor het isoleren wordt een afdekkende laag aangebracht. Daaromheen wordt waterrijke natuur gecreëerd.

De bewonersvereniging Horstermeerpolder heeft een zienswijze ingediend. Hierin uitten wij onze zorgen over de verontreiniging en de verspreiding (richting de Horstermeerpolder) hiervan onder invloed van neerslag en grondwaterstromen. Wij dringen aan op het in kaart brengen van de nulsitutie en een passend monitoringsplan voor de verontreiniging. Verspreiding kan dan in een tijdig stadium worden geconstateerd en verder beperkt middels een effectief fall-back scenario.

Daarnaast dient te worden voorzien in een passende schadeloosstelling in geval van gebleken verontreiniging en/of andere nadelige effecten op de Horstermeerpolder als gevolg van de uitvoering van het Masterplan Groenewoud en het Beeldkwaliteitsplan Waterwoningen Kortenhoef. De daartoe benodigde voorzieningen zouden moeten worden meegenomen in de kostprijsberekening van de plannen.

De inspraakreactie van de gemeente is te vinden onder Groenewoud.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Feiten en meningen…

In haar column liet Marianne Zwagerman zich kritisch uit over Natuurmonumenten. Dat kon niet onbeantwoord blijven. Vorige week verscheen dan ook een reactie van dhr. R. Oppenhuizen. Hierin hoopte hij dat de “lezers onderscheid zullen blijven maken tussen een mening en feiten”.

Het is echter jammer dat hij zelf de feiten niet kent en daarop gewezen moet worden door een ingezonden brief van dhr. L. Kostelijk.

Wij laten het aan de lezer te kiezen tussen “een mening en feiten”.

Geplaatst in Media | Een reactie plaatsen