Zienswijze bestemmingsplan

De bewonersvereniging heeft een zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Horstermeerpolder (VOBP HMP).

Hierin vragen wij aandacht voor een aantal zaken die niet juist zijn verwoord. Het VOBP geeft bijvoorbeeld geen duidelijkheid over een blijvende afwijzing van het “plan Kienhuis” en laat ruimte voor eventuele nieuwe (proef)projecten binnen een zone van 200 meter uit de Middenweg. Dit is tegen de eerder gemaakte afspraken.

Daarnaast geeft het VOBP een ontwikkelingsmogelijkheid van ‘landschappelijke en natuurlijke waarden’. Dit maakt het mogelijk in bepaalde delen van de polder het peil in de toekomst teverhogen (peil volgt functie).

Deze en enkele andere belangrijke punten heeft aanleiding gegeven tot het indienen van de zienswijze.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Informatieavond inzage Ontwerp Peilbesluit

Op woensdag 2 april wordt een informatieavond gehouden over het ontwerp peilbesluit van de Horstermeerpolder. De avond start om 19:30 en eindigt om ca. 22:00. Locatie: De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, Ankeveen

Het ontwerp peilbesluit ligt vanaf maandag 24 maart 2014 voor een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van Waternet, Korte Oudekerkerdijk 7 in Amsterdam en op het gemeentehuis van Wijdemeren.

De documenten zijn digitaal te vinden op de site van het AGV.

Binnen de termijn van 6 weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze termijn verloopt op 5 mei. Als voor deze datum geen ziensijze is ingediend is er geen mogelijkheid meer om in een later stadium een bezwaarschrift in te dienen.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 26 februari

26 februari is een bijzondere ledenvergadering van de bewonersvereniging geweest. In het eerste deel van de vergadering is uitleg gegeven over de stand van zaken inzake het Voorontwerp Bestemmingsplan Horstermeerpolder (VOBP HMP) en het Peilbesluit Horstermeerpolder (door op de link te klikken worden de presentaties gegeven).

In het geval u een zienswijze wilt indienen hebben wij een opzet zienswijze gemaakt die u kunt invullen (word-document). Op de 1e pagina staan de data van openbaar maken van de stukken. De 2e en 3e pagina zijn invulbare zienswijze voor het bestemmingsplan en peilbesluit.

Op dit moment is alleen het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Alleen bij het indienen van een zienswijze bent u straks ook gerechtigd om eventueel een bezwaar in te dienen.

Geplaatst in Algemeen, Nieuws | Een reactie plaatsen

Oordeel WBC ontwerp peilbesluit

De wetenschappelijke begeleidingscommissie (WBC) heeft op 15 januari een laatste overleg gehad over het Ontwerp Peilbesluit. Doel van deze bijeenkomst was een finaal oordeel te geven over de stukken van het Ontwerp Peilbesluit en een aantal openstaande punten af te handelen.

In het verslag van dit overleg komt o.a. de oeverstabiliteit als zorgpunt boven. Ook worden vraagtekens gezet bij de uitspraak van de landsadvocaat.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 26 februari a.s.

Zoals twee weken geleden al aangekondigd in het Weekblad Wijdemeren vindt op 26 februari een bijzondere ledenvergadering plaats van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder. De vergadering zal worden gehouden in De Nieuwe Harmonie, Middenweg 157 (richting RWZI). Aanvang 19.45 uur (zaal open 19.30 uur).

Het eerste deel van de avond zal bestaan uit een toelichting op de stand van zaken rond het conserverend peilbesluit en het voorontwerp bestemmingsplan. Beide belangrijke documenten gaan binnenkort “de inspraak in”, hetgeen betekent dat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Het bestuur zal een toelichting geven op beide onderwerpen, waarna er gelegenheid is voor discussie tussen de leden.

Na een korte pauze zal het tweede deel van de avond (vanaf ca. 21.15 uur) in het teken staan van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Vertegenwoordigers van de deelnemende partijen in Wijdemeren krijgen de gelegenheid hun visie te geven op het peilbesluit, op het voorontwerp bestemmingsplan en op de plannen voor natuurontwikkeling in de polder. Aanwezig zullen zijn Martin Vuyk (VVD), Patricia Mossinkoff (D’66), Felix Flameling (Groen Links), Theo Reijn (CDA) en Jaap van Waveren (Dorpsbelangen).

Wij rekenen op een grote opkomst onder de Horstermeerders. Dit is de gelegenheid om u te laten voorlichten over belangrijke ontwikkelingen in de polder en om uw gemeentelijke vertegenwoordigers hierover aan de tand te voelen. Meer informatie, waaronder documenten met betrekking tot het voorgenomen peilbesluit en de het voorontwerp bestemmingsplan is te vinden onder de kopjes in het menu.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Voorontwerp bestemmingsplan HMP

Op de site van de gemeente is het Voorontwerp bestemmingplan Horstermeerpolder (VOBP HMP) te vinden. Hierover hebben wij per brief een aankondiging ontvangen.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Inspraakreactie plan Groenewoud

Van de gemeente Wijdemeren hebben wij reactie gehad op onze zienswijze aangaande het plan Groenewoud. Hieronder volgt een korte planbeschrijving en een samenvatting van onze zienswijze:

Het plan Groenewoud behelst het plan de voormalige stortplaats Groenewoud in Kortenhoef te saneren. Zie hiervoor ook de site van de gemeente. Saneren is in dit geval niet opruimen maar isoleren van de vervuilde grond. Om het plan te financieren worden er ook woningen gebouwd. Voor het isoleren wordt een afdekkende laag aangebracht. Daaromheen wordt waterrijke natuur gecreëerd.

De bewonersvereniging Horstermeerpolder heeft een zienswijze ingediend. Hierin uitten wij onze zorgen over de verontreiniging en de verspreiding (richting de Horstermeerpolder) hiervan onder invloed van neerslag en grondwaterstromen. Wij dringen aan op het in kaart brengen van de nulsitutie en een passend monitoringsplan voor de verontreiniging. Verspreiding kan dan in een tijdig stadium worden geconstateerd en verder beperkt middels een effectief fall-back scenario.

Daarnaast dient te worden voorzien in een passende schadeloosstelling in geval van gebleken verontreiniging en/of andere nadelige effecten op de Horstermeerpolder als gevolg van de uitvoering van het Masterplan Groenewoud en het Beeldkwaliteitsplan Waterwoningen Kortenhoef. De daartoe benodigde voorzieningen zouden moeten worden meegenomen in de kostprijsberekening van de plannen.

De inspraakreactie van de gemeente is te vinden onder Groenewoud.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Feiten en meningen…

In haar column liet Marianne Zwagerman zich kritisch uit over Natuurmonumenten. Dat kon niet onbeantwoord blijven. Vorige week verscheen dan ook een reactie van dhr. R. Oppenhuizen. Hierin hoopte hij dat de “lezers onderscheid zullen blijven maken tussen een mening en feiten”.

Het is echter jammer dat hij zelf de feiten niet kent en daarop gewezen moet worden door een ingezonden brief van dhr. L. Kostelijk.

Wij laten het aan de lezer te kiezen tussen “een mening en feiten”.

Geplaatst in Media | Een reactie plaatsen

Geannuleerd, bijeenkomst 10 december

De eerder aangekondigde bijeenkomst op 10 december is uitgesteld.

Meer informatie volgt..

Geplaatst in Politiek | Een reactie plaatsen

Waterschap AGV loopt te hard van stapel

Op dinsdag 10 december zal het Waterschap AGV in De Drie Dorpen aan de Canneburgerweg in Ankeveen een voorlichtingsavond houden over het concept voor het nieuwe conserverende peilbesluit. Kort daarna zal het concept besluit “worden vrijgegeven voor de inspraak”, zoals dat heet. De avond begint om 19.30 uur. Het bestuur van de Bewonersvereniging roept alle leden en overige bewoners van de Horstermeer op aanwezig te zijn.

Te vroeg

Maar wat het bestuur betreft komt de avond, die bedoeld is om de inspraakfase in te leiden, veel te vroeg. De Wetenschappelijke Begeleidingscommissie heeft zich nog niet over het definitieve concept uitgelaten en ook het Bestuurlijk Overleg heeft zijn oordeel nog niet kunnen geven. Een peilbesluit dat met zoveel goede bedoelingen werd voorbereid, dreigt nu in de eindfase te worden afgeraffeld. Hoe zat het ook alweer? In februari 2010 werd door het Actiecomité Horstermeerpolder in de Horstermeer de Republiek uitgeroepen. Als daad van verzet werd een stuw verwijderd en de gemoederen liepen hoog op. Een belangrijke grief van het actiecomité was de illegale situatie in het Nera-gebied, waar Natuurmonumenten met gedogen van het Waterschap in enkele “proefvakken” een hoger peil dan het polderpeil aanhield. Daar was in het verleden weliswaar een vergunning voor verleend, maar deze was al enkele jaren vervallen en nooit formeel vernieuwd. Bovendien was het peil óók hoger in gebieden waar dat nooit vergund was geweest. Het actiecomité wilde dat het peil weer op polderniveau zou worden gebracht en kondigde nieuwe acties aan als dat niet zou gebeuren.

Compromis

In die gespannen situatie werd door bemiddeling van burgemeester Smit van Wijdemeren een compromis bereikt. De huidige situatie in het Nera gebied en de proefgebieden zou voorlopig worden gedoogd, onder voorwaarde dat het peil buiten de proefgebieden maximaal 15 cm boven polderpeil zou staan. Tegelijkertijd zou het Waterschap een zogenaamd “conserverend peilbesluit” voorbereiden en vaststellen, met als primaire doel de bestaande situatie rond de Nera te legaliseren. In dat kader zou dan automatisch een onderzoek plaatsvinden naar de gehele waterhuishouding in de Horstermeer, zodat knelpunten en eventuele negatieve effecten van de proefvakken in kaart gebracht konden worden. Ter versterking van het vertrouwen onder de bevolking zou het hele proces worden begeleid door een Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC), met daarin onder andere prof. Schultz, prof. de Vries en dr. Hemker. Daarnaast zou begeleiding plaatsvinden door een Bestuurlijk Overleg, waarin Provincie, Gemeente, Waterschap, Natuurmonumenten, LTO en Bewonersvereniging en Ondernemersvereniging vertegenwoordigd waren. Al snel kwam de eerste kink in de kabel. Ondanks een opschoningsactie van Natuurmonumenten bleek het peil rond de Nera buiten de proefgebieden regelmatig véél meer dan 15 cm. boven polderpeil te staan, tot wel 45 cm. aan toe. Oorzaak was een gebrekkige profilering van de sloten en het niet goed geplaatst zijn van duikers en overstorten. Regelmatig drong de Bewonersvereniging in het Bestuurlijk Overleg aan op naleving van het compromis en dus verlaging van het peil. Dat gebeurde niet. Was het niet het broedseizoen dat als excuus werd opgevoerd, dan was het wel de Natuurbeschermingswet. Het peil is vandaag de dag nog steeds te hoog, in strijd met de afspraken. Voor het overige leken de zaken beter te lopen. Het Waterschap hield de WBC en het Bestuurlijk Overleg goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Er werd een goed bezochte voorlichtingsavond gehouden waar de bewoners hun zegje konden doen. Er kwam een eerste concept voor de benodigde stukken dat door de WBC van commentaar werd voorzien. Uiteindelijk lag er een document waar de WBC zich in grote lijnen in kon vinden. Wel lagen er nog enkele vragen open en gaven enkele leden van de WBC (waaronder prof. Schultz en de belangrijke funderings-deskundige prof. Van Tol) aan dat zij pas hun definitieve akkoord konden geven op het definitieve concept, waarin hun eerdere opmerkingen zouden zijn verwerkt. Er werd nog een bijeenkomst van het Bestuurlijk Overleg belegd waarin enkele afspraken werden gemaakt over de verdere procedure tot het plan de inspraak in zou gaan. Toen was het eind juni 2013.

AGV krijgt haast

Vervolgens traden maanden van radiostilte in, tótdat begin november ineens duidelijk werd dat AGV blijkbaar haast had. Zij had het definitieve concept al gereed en het Dagelijks Bestuur kon dat gaan vaststellen. Het plan zou half december de inspraak in kunnen.  Dat was een schok voor ons bestuur. Dit was toch niet de afspraak? Het hele proces zou worden begeleid door de WBC en het Bestuurlijk Overleg. Die moesten dan toch eerst het hele definitieve concept nog beoordelen? De WBC om haar technische zegen te geven over de achtergrondrapporten bij het peilbesluit. En het Bestuurlijk Overleg (dat ook al geagendeerd was, voor 15 januari 2014) om mede naar aanleiding van het oordeel van de WBC uit te spreken dat het proces naar behoren was verlopen (al kon men inhoudelijk van mening blijven verschillen over het resultaat). Ons bestuur vroeg opheldering. Die kwam niet. Wél werd overijld door AGV aangekondigd dat de nog open staande vragen van WBC en Bewonersvereniging spoedig zouden worden beantwoord en dat die antwoorden nog zouden worden voorgelegd aan WBC en Bestuurlijk Overleg. Dat was echter uiteraard niet voldoende en bovendien niet de afspraak. Zowel WBC als Bestuurlijk Overleg dienden de volledige stukken te beoordelen vóór die de inspraak in zouden gaan.

En nu?

Nu gaan wij straks een inspraakprocedure, voorafgegaan door een voorlichtingsbijeenkomst in, zonder dat de voltallige WBC en het Bestuurlijk Overleg het eens zijn over de afronding van de procedure. Waar is dit goed voor? Vanwaar ineens die haast bij AGV? De bewoners denken er het hunne van. Misschien worden de zaken op de voorlichtingsavond duidelijker. Zorg dan ook dat u erbij bent.

Het concept stuk zoals die nu gereed ligt (met daarin zichtbaar hoe deze gewijzigd zijn t.o.v. de eerdere versie) is hier te vinden. Klik hier voor het achtergronddocument (met ook zichtbaar de wijzigingen).
Wij hebben het Bestuurlijk Overleg de volgende drie emails gestuurd over de gang van zaken:

1e-email-aan-bestuurlijk-overleg
2e-email-aan-bestuurlijk-overleg
3e-email-aan-bestuurlijk-overleg

Wij hopen u in grote getale te zien op de bijeenkomst!

Bestuur Bewonersvereniging Horstermeerpolder

Geplaatst in Politiek | Een reactie plaatsen