Het is rustig in de Horstermeerpolder

Er valt de laatste maanden niet of nauwelijks iets te melden uit de Horstermeerpolder. Zoals bekend is het conserverend peilbesluit op 2 december bekend gemaakt door het bestuur van het Waterschap. Zoals eveneens bekend heeft de Bewonersvereniging daartegen geen beroep ingesteld. De redenen daarvoor zijn toegelicht in een bericht aan de leden dat ook in het Weekblad Wijdemeren is gepubliceerd ( lees ook hier ). Een aantal andere partijen is wel in beroep gegaan; die procedures lopen nog, voor zover ons bekend.

Hoewel het Waterschap niet verplicht is te wachten totdat die zaken zijn uitgeprocedeerd is er nog geen begin gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden voor het peilbesluit. Er zijn intussen natuurlijk ook waterschapsverkiezingen geweest; mogelijk heeft men willen wachten op een nieuw samengesteld bestuur. Dat bestuur is er inmiddels overigens. De heer Korrel, die het dossier Horstermeer onder zich had, is daarin teruggekeerd. Hoewel wij daarvan nog geen formele bevestiging hebben, gaan we ervan uit dat hij bij het Waterschap de eerstverantwoordelijke zal blijven voor de Horstermeerpolder.

Ook bij de provincie zijn er verkiezingen geweest. Uit de pers vernemen wij dat voor de samenstelling van Gedeputeerde Staten een coalitie is gevormd door VVD, PvdA, D’66 en CDA. De website van de provincie lijkt echter nog de oude samenstelling van GS te tonen; wij weten dus nog niet of D’66 gedeputeerde Geldhof terugkeert en, zo ja, of zij de portefeuille Horstermeer zal behouden.

Er is sinds meer dan een jaar geen bestuurlijk overleg meer geweest met de provincie en de overige betrokken partijen. Voor de bewoners geldt op dit gebied: geen nieuws is goed nieuws. Op de laatste vergadering hebben wij duidelijk gemaakt dat wat de Bewonersvereniging betreft het conserverend peilbesluit de laatste stap is geweest. Voor verdere maatregelen ten aanzien van de peilen in de Horstermeer bestaat absoluut geen draagvlak. De vernattingsplannen kunnen in de ijskast blijven.

Bij de huidige stand van zaken zien wij als bestuur vooralsnog geen aanleiding voor het beleggen van een ledenvergadering. Volgens de statuten zijn we al geruime tijd te laat, dat realiseren we ons, maar er valt op dit moment eenvoudigweg weinig anders te bespreken dan de jaarrekening. Daar willen we het best over hebben, maar dan liefst tegelijk met enkele meer inhoudelijke onderwerpen.

Wij hebben daarom besloten de ledenvergadering over de aankomende zomervakantie heen te tillen. Vermoedelijk is er dan meer bekend over het plan van aanpak van het peilbesluit en over ontwikkelingen vanuit de provincie. Behoudens tegenbericht vertrouwen wij de leden hiermee voorlopig akkoord.

Bestuur Bewonersvereniging Horstermeerpolder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vaststelling peilbesluit

Het peilbesluit is op dinsdag 2 december (2014) officieel bekend gemaakt in het Waterschapsblad. Met die bekendmaking is de beroepstermijn van zes weken ingegaan. In die periode kon door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het peilbesluit. Deze periode is inmiddels verstreken waarmee het nieuwe peilbesluit een feit is.

De bewonersvereniging is voornemens geweest geen beroep aan te tekenen tegen het vastgestelde peilbesluit. Omdat vanuit de leden hierop geen bezwaar is gemaakt, heeft het bestuur formeel vastgesteld niet in beroep te gaan. In dit document is daarover meer te lezen.

Het vastgestelde  Peilbesluit Horstermeerpolder is te vinden op de site van het waterschap.

Geplaatst in Algemeen, Politiek | Een reactie plaatsen

Vaststelling peilbesluit 27 november

Het peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder zal op 27 november worden vastegesteld door het Algemeen Bestuur van het AGV. Op de site van het waterschap zijn de stukken voor vaststellling en de beantwoording op de inspraak te vinden.

Hieronder de linkjes direct naar de documenten (in pdf-format):

BBV14.0612
Bestuursvoorstel peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder
143.2Kb

BBV14.0612
Bijlage 1a Peilbesluit Horstermeerpolder 12sept2014 ter vaststelling
651.7Kb

BBV14.0612
Bijlage 1b Achtergrondrapport Horstermeerpolder 12sept2014 ter vaststelling
9.9Mb

BBV14.0612
Bijlage 1c kaarten definitief peilbesluit
8.4Mb

BBV14.0612
Bijlage 2 Verslag van inspraak peilbesluit HMP MUP totaal
39.6Mb

BBV14.0612
Bijlage 3 ontwerp vaststellings en kredietbesluit HMP en MUP
54.7Kb

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Natuurbeschermingsvergunning voor het peilbesluit HMP en MUP

De provincie Noord-Holland is voornemens vergunning te verlenen aan het hoogheemraadschap voor het vaststellen van het consoliderend peilbesluit. Het gaat hier om een natuurbeschermingsvergunning (Natuurbeschermingswet 1998) die nodig is om het peilbesluit te nemen.

De aanvraag, vergunning en bijbehorende stukken zijn in te zien tot 4 september 2014 bij de sector Vergunningen van de provincie Noord-Holland.

Belanghebbenden kunnen tot en met 4 septemeber bezwaar maken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zienswijze Peilbesluit (OPB HMP-MUP)

Op de bijzondere ledenvergadering van 26 februari jongstleden hebben wij u geïnformeerd over het ontwerp peilbelsuit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder. In eerdere berichten op deze site vindt u daar eveneens informatie over. Tot en met 5 mei lag deze ter inzage.

Namens de bewonersvereniging is door het bestuur een zienswijze ingediend.

Uitsluitend belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid bij de rechter beroep in te stellen nadat het peilbesluit is vastgesteld.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder

Geplaatst in Nieuws, Politiek | 1 reactie

Zienswijze bestemmingsplan

De bewonersvereniging heeft een zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Horstermeerpolder (VOBP HMP).

Hierin vragen wij aandacht voor een aantal zaken die niet juist zijn verwoord. Het VOBP geeft bijvoorbeeld geen duidelijkheid over een blijvende afwijzing van het “plan Kienhuis” en laat ruimte voor eventuele nieuwe (proef)projecten binnen een zone van 200 meter uit de Middenweg. Dit is tegen de eerder gemaakte afspraken.

Daarnaast geeft het VOBP een ontwikkelingsmogelijkheid van ‘landschappelijke en natuurlijke waarden’. Dit maakt het mogelijk in bepaalde delen van de polder het peil in de toekomst teverhogen (peil volgt functie).

Deze en enkele andere belangrijke punten heeft aanleiding gegeven tot het indienen van de zienswijze.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Informatieavond inzage Ontwerp Peilbesluit

Op woensdag 2 april wordt een informatieavond gehouden over het ontwerp peilbesluit van de Horstermeerpolder. De avond start om 19:30 en eindigt om ca. 22:00. Locatie: De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, Ankeveen

Het ontwerp peilbesluit ligt vanaf maandag 24 maart 2014 voor een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van Waternet, Korte Oudekerkerdijk 7 in Amsterdam en op het gemeentehuis van Wijdemeren.

De documenten zijn digitaal te vinden op de site van het AGV.

Binnen de termijn van 6 weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze termijn verloopt op 5 mei. Als voor deze datum geen ziensijze is ingediend is er geen mogelijkheid meer om in een later stadium een bezwaarschrift in te dienen.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 26 februari

26 februari is een bijzondere ledenvergadering van de bewonersvereniging geweest. In het eerste deel van de vergadering is uitleg gegeven over de stand van zaken inzake het Voorontwerp Bestemmingsplan Horstermeerpolder (VOBP HMP) en het Peilbesluit Horstermeerpolder (door op de link te klikken worden de presentaties gegeven).

In het geval u een zienswijze wilt indienen hebben wij een opzet zienswijze gemaakt die u kunt invullen (word-document). Op de 1e pagina staan de data van openbaar maken van de stukken. De 2e en 3e pagina zijn invulbare zienswijze voor het bestemmingsplan en peilbesluit.

Op dit moment is alleen het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Alleen bij het indienen van een zienswijze bent u straks ook gerechtigd om eventueel een bezwaar in te dienen.

Geplaatst in Algemeen, Nieuws | Een reactie plaatsen

Oordeel WBC ontwerp peilbesluit

De wetenschappelijke begeleidingscommissie (WBC) heeft op 15 januari een laatste overleg gehad over het Ontwerp Peilbesluit. Doel van deze bijeenkomst was een finaal oordeel te geven over de stukken van het Ontwerp Peilbesluit en een aantal openstaande punten af te handelen.

In het verslag van dit overleg komt o.a. de oeverstabiliteit als zorgpunt boven. Ook worden vraagtekens gezet bij de uitspraak van de landsadvocaat.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 26 februari a.s.

Zoals twee weken geleden al aangekondigd in het Weekblad Wijdemeren vindt op 26 februari een bijzondere ledenvergadering plaats van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder. De vergadering zal worden gehouden in De Nieuwe Harmonie, Middenweg 157 (richting RWZI). Aanvang 19.45 uur (zaal open 19.30 uur).

Het eerste deel van de avond zal bestaan uit een toelichting op de stand van zaken rond het conserverend peilbesluit en het voorontwerp bestemmingsplan. Beide belangrijke documenten gaan binnenkort “de inspraak in”, hetgeen betekent dat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Het bestuur zal een toelichting geven op beide onderwerpen, waarna er gelegenheid is voor discussie tussen de leden.

Na een korte pauze zal het tweede deel van de avond (vanaf ca. 21.15 uur) in het teken staan van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Vertegenwoordigers van de deelnemende partijen in Wijdemeren krijgen de gelegenheid hun visie te geven op het peilbesluit, op het voorontwerp bestemmingsplan en op de plannen voor natuurontwikkeling in de polder. Aanwezig zullen zijn Martin Vuyk (VVD), Patricia Mossinkoff (D’66), Felix Flameling (Groen Links), Theo Reijn (CDA) en Jaap van Waveren (Dorpsbelangen).

Wij rekenen op een grote opkomst onder de Horstermeerders. Dit is de gelegenheid om u te laten voorlichten over belangrijke ontwikkelingen in de polder en om uw gemeentelijke vertegenwoordigers hierover aan de tand te voelen. Meer informatie, waaronder documenten met betrekking tot het voorgenomen peilbesluit en de het voorontwerp bestemmingsplan is te vinden onder de kopjes in het menu.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen