Bewonersavond 13 juli over bodemonderzoek in de Horstermeerpolder

Op woensdagavond 13 juli is een bewonersavond over het bodemonderzoek in de Horstermeerpolder en omgeving. Dat onderzoek gaat plaatsvinden in september 2022. Op de bewonersavond zal worden uitgelegd waarom en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.

De uitnodiging zelf is hier te vinden.

Meer informatie is te lezen op de site van het AGV: http://www.agv.nl/bodemonderzoek

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Open dag 31 augustus, Proefboring Tem de brakke kwel

De waterkwaliteit en het vele brakke kwelwater dat moet worden afgevoerd zijn traditioneel altijd als argumenten gebruikt waarom de polder zou moeten worden vernat. In het verleden is het plan ‘Tem de Brakke Kwel’ gepresenteerd als mogelijke oplossing, waarbij het brakke water wordt opgepompt en ter plaatse via osmose wordt gezuiverd. Voor verdere uitleg wordt verwezen naar een eerder bericht hierover op deze weblog.
De voorbereiding voor dit project heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Inmiddels is men zover dat een proefboring uitgevoerd kan worden.

Firma De Ruiter gaat deze boring uitvoeren naast het gemaal van de Horstermeer, dus net buiten de polder. De boring geeft inzicht in de verschillende bodemlagen tot een diepte van ca 250 m. In het boorgat worden verschillende peilfilters afgesteld, waarmee op verschillende dieptes ook de waterdruk en de kwaliteit van het grondwater kan worden gemeten. Met deze peilfilters gaat nog geen brak grondwater worden opgepompt. De boring bij het gemaal is uitsluitend bedoeld voor onderzoek; behalve voor monstername wordt geen water opgepompt. De informatie die de boring oplevert is nodig om in een volgende fase een winput aan te leggen in de polder zelf waarmee het brakke grondwater kan worden opgepompt

De voorbereidingen voor de boring zijn gestart op 19 augustus. De week daarna (vanaf 26 aug) vindt de feitelijke boring plaats. In de uitnodiging open dag wordt extra informatie gegeven.

Om U in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden van dichtbij te bekijken wordt een open dag gehouden op zaterdag 31 augustus. Tevens kunt U een kijkje nemen in het gerenoveerde gemaal. In het gemaal zijn de toerengeregelde pompen aan het werk te zien, die het nu mogelijk maken om het slootpeil in de polder veel constanter te houden.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering woensdag 15 februari

NATUURDOELEN VOOR DE HORSTERMEERPOLDER

De ledenvergadering van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder van komende woensdag 15 februari in het Nera gebouw zal in het teken staan van de natuurdoelen die voor de polder zullen worden vastgesteld. Kernvraag is daarbij of ook ruimte zal worden geboden voor natte natuur, en zo ja of die gecreëerd kan en mag worden door middel van plaatselijke peilverhoging.
Het plan Kienhuis is geheel en definitief van tafel: er ligt voor de polder geen opgave meer op het gebied van waterberging. Dat betekent ook dat vernatting in het noorden van de polder niet meer aan de orde is. Dat is belangrijke winst voor de Bewonersvereniging. Op de laatste ledenvergaderingen is duidelijk uitgesproken dat wat de bewoners betreft het nu door het Waterschap vastgestelde conserverend peilbesluit het eindstation is. Met verdere peilverhogingen zullen zij niet instemmen. Met dat mandaat heeft het bestuur van de vereniging de ontwikkeling van het nu voorgestelde natuurplan vanuit het Bestuurlijk Overleg gevolgd.

Iedere provincie is verantwoordelijk voor het behouden van bestaande natuurgebieden binnen haar grondgebied en het realiseren van nieuwe natuur. Noord-Holland heeft op dat laatste punt nog een opgave te vervullen. Door alle commotie over het watermanagement is dit wat op de achtergrond geraakt. Maar nu die storm wat is gaan liggen, wil de provincie een natuurplan voor de polder gaan vaststellen. Zij heeft daarvoor onderzoek laten doen door het onafhankelijke ecologisch advies & onderzoeksbureau Van ’t Veer en de Boer.

Dit bureau heeft een concept plan opgesteld met als hoofdpunten:
• Open polderlandschap in het noorden met hoofdzakelijk agrarisch graslandgebruik;
• Een halfopen en gevarieerd coulisselandschap rond en ten noorden van het Nera-gebouw;
• Nieuwe oeverlanden ten zuiden van de Nera;  een zone van rietlanden met kleine stukken laagveenbos.

Die rietlanden komen volgens het plan qua ligging en inrichting overeen met de voormalige natuurrijke oeverlanden van de Horstermeerpolder. De grote vragen zijn nu: hoe nat worden deze rietlanden en hoe wordt dat bereikt. De provincie neemt op dat punt nog geen standpunt in. Natuurmonumenten wel. Zij willen op bepaalde plekken zo nat mogelijk rietland en zijn er voorstander van dat daar het peil voor wordt verhoogd.

Het bestuur wil graag met de leden verder praten over het voorliggende ontwerpplan en hun visie op vernatting in het zuiden. Ter voorbereiding daarop zal de heer Van ’t Veer op de vergadering vanaf ca. 20.30 uur het gehele plan presenteren. Daarna kan hierover worden gediscussieerd.

Voorafgaand aan de presentatie zullen enkele huishoudelijke verenigingszaken aan de orde komen.

De vergadering is in het Nera gebouw; aanvang 19.45 uur; zaal open 19.30 uur.

Bestuur Bewonersvereniging

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 15 februari 2017

Op woensdag 15 februari aanstaande zal een ledenvergadering worden gehouden van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder. Deze vergadering zal in het teken staan van de plannen die Natuurmonumenten en de Provincie hebben voor natuurontwikkeling in de polder. De vergadering zal worden gehouden in het Nera gebouw aan de Radioweg.

Aanvang 19.45 uur; zaal open vanaf 19.30 uur. Op de vergadering zal o.a. een presentatie worden gegeven door de heer van ‘t Veer van Ecologisch Advies & Onderzoeksbureau van ’t Veer en de Boer, dat in opdracht van de provincie een verkenning heeft uitgevoerd.

Geplaatst in Algemeen, Nieuws | Een reactie plaatsen

Natuurdoelen Horstermeerpolder

De provincie Noord-Holland is al een tijd bezig natuurdoelen vast te stellen voor de Horstermeerpolder. Dit behoort tot de wettelijke taak van de provincie. Mede vanwege de gevoeligheden in de polder met betrekking tot het waterpeil heeft de provincie een zelfstandig bureau (Ecologisch Advies & Onderzoeksbureau van ’t Veer en de Boer) ingeschakeld om een eerste plan op te stellen. In de voorbereiding daarvan zijn gesprekken gevoerd met diverse bewoners (ook buiten het bestuur van onze vereniging), Natuurmonumenten, (agrarische) ondernemers, de gemeente en het waterschap.

Het concept plan is vandaag besproken in het bestuurlijk overleg over de Horstermeerpolder (bewonersvereniging, ondernemersvereniging, Natuurmonumenten, LTO gemeente, waterschap en provincie). Daar is besloten dat het voorliggende plan nader kan worden uitgewerkt.

Als eerste stap in die uitwerking zal het plan nu gepresenteerd gaan worden bij de diverse achterbannen van de deelnemers aan het bestuurlijk overleg. Ten behoeve van de bewoners zullen wij daartoe in januari aanstaande een ledenvergadering organiseren. Binnen de gemeente, Natuurmonumenten en het waterschap zullen soortgelijke raadplegingen gaan plaatsvinden. Benadrukt moet worden dat het nog slechts gaat om een plan. Afhankelijk van de reactie van de betrokkenen zal de provincie (delen van) het plan opnemen in het Natuurbeheerplan 2018, dat in 2017 zal worden voorbereid. In het kader van die voorbereiding komt het dan ook ter inzage te liggen en is de gebruikelijke inspraakprocedure van toepassing.

Let wel: het plan gaat in beginsel alleen over de natuur en niet over het waterpeil. Over dat laatste zullen aparte beslissingen moeten worden genomen en daarin speelt (net als bij het conserverend peilbesluit) ook het waterschap weer een rol. Wat dat peil betreft is de positie van de bewonersvereniging duidelijk: het conserverend peilbesluit was de laatste maatregel. Verdere peilverhoging is voor de bewoners niet acceptabel.

In dit natuurplan gaat het dus in beginsel alleen over de natuur (en met name over de natuurdoeltypen). Het is duidelijk dat Natuurmonumenten ten zuiden van de Nera nat rietland wil ontwikkelen. In hoeverre dat wel of niet mogelijk zal zijn wordt door dit plan niet bepaald. Simpel gezegd: dat spreekt alleen over rietland. In hoeverre dat droog of nat wordt (en hoe die vernatting dan wordt bereikt) is nu niet aan de orde.

Wel reflecteert het nieuwe plan een aantal ontwikkelingen die in de afgelopen periode al kwamen vast te staan:
• waterberging voor gebiedsvreemd water is niet langer nodig en zal dus niet plaatsvinden;
• de nieuwe natuurgebieden in het noorden van de polder zullen droog blijven;
• alleen ten zuiden van de Nera kan eventueel vernatting plaatsvinden.

Als bestuur van de bewonersvereniging hebben wij er voortdurend op aangedrongen dat vernatting van de polder zoveel mogelijk moet worden beperkt. En dat als vernatting plaatsvindt deze in geen geval door peilverhoging mag worden bereikt. Als er ten zuiden van de Nera toch vernatting komt is die wat ons betreft alleen bespreekbaar als dat wordt gerealiseerd door het afgraven van land, gecombineerd met het vergroten van percelen (waardoor gebruik gemaakt kan worden van de waterbolling). De mogelijkheden daartoe zijn inmiddels in onderzoek; de eerste resultaten daarvan stemmen ons positief.

Het plan zal worden besproken op de ledenvergadering in januari.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Peilbesluit vernietigd door de Rechtbank Amsterdam

Het conserverend peibesluit (dat onder andere peilverhoging in de proefvakken in het Nera gebied zou moeten legaliseren) is vorige week in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, vernietigd. Volgens de rechter was het effect op schade aan de bebouwing onvoldoende onderzocht. Daarmee is alsnog een uitspraak gedaan over het inderdaad zeer summiere “van-achter-het-bureau-onderzoek” van Fugro, dat destijds was uitgevoerd nadat bewoners schade aan de bebouwing hadden gemeld, zie ook:
Waterschap voornemens klacht naast zich neer te leggen.

Het Waterschap kan nog in hoger beroep. Uiteraard zou het echter beter zijn als de relatie tussen peilen en schade nu een keer écht goed onderzocht zou worden.

De uitspraak is een mooie overwinning voor mede-bewoner Jan Zwagerman die de zaak had aangespannen en ook voor de bewoners die schade hadden gemeld. Wij feliciteren hem met dit resultaat! De uitspraak is helaas (nog) niet gepubliceerd; wij verwijzen naar het artikel artikel uit de Gooi- en Eemlander van 19 maart 2016.

 

Geplaatst in Media, Nieuws, Politiek | Een reactie plaatsen

Ledenvergadering 3 februari 2016

Na een periode waarin weinig leek te gebeuren dendert de trein op de achtergrond gewoon door. Er zijn voldoende ontwikkelingen die het bestuur met de leden wil delen.

U bent van harte uitgenodigd op woensdag 3 februari 2016. De agenda zal er als volgt uit zien:

19:00:   Inloop
19.30:   Algemeen(bestuursverslag, jaarrekening, benoemingen, etc.)
20.00:  Presentatie ‘Tem de Brakke Kwel’ door Waternet
21.00:   Provinciale natuurdoelen (notitie natuurontwikkeling)
21.45:    Rondvraag
22.00:   Sluiting en borrel

Locatie: NERA-gebouw aan de Radioweg

Tem de Brakke Kwel
Zoals bekend welt er in de Horstermeerpolder onder andere veel brak grondwater op. Dit brakke water zit in de polder relatief hoog, omdat deze binnen de omgeving het diepste punt vormt, waardoor er minder tegendruk bestaat. De waterkwaliteit en het vele brakke
kwelwater dat moet worden afgevoerd zijn traditioneel altijd als argumenten gebruikt waarom de polder zou moeten worden vernat (meer water =  meer tegendruk). Het brakke water wordt nu door het Waterschap afgevoerd naar het Amsterdam Rijnkanaal. In de
toekomst moet daar vermoedelijk voor betaald gaan worden, vanwege het zoutgehalte van dit water.
Binnen Waternet is men gaan studeren op een oplossing voor dit probleem. Dat heeft geleid tot een mogelijke oplossing, waarbij het brakke water wordt opgepompt en ter plaatse via osmose wordt gezuiverd. Dat zuivere water kan vervolgens zelfs gebruikt worden voor de drinkwatervoorziening. De waterkwaliteit in en om de Horstermeerpolder zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. Daarmee vallen weer argumenten voor vernatting van de polder weg.

Tijdens de vergadering wordt de presentatie Tem de Brakke Kwel gegeven door Frank Smits van Waternet.

Notitie natuurontwikkeling
Inmiddels is wel duidelijk dat het Plan Kienhuis, op basis waarvan het waterpeil op diverse plaatsen in de polder zou worden verhoogd, van de baan is. Er ligt voor de polder geen opgave meer voor berging van gebiedsvreemd water en vernatting in de meer noordelijke
gebieden lijkt ook niet langer haalbaar. Wel moeten nog altijd natuurdoelen worden vastgesteld. Overigens bestaat er geen enkele verplichting dat er in de Horstermeer natte natuur zou moeten komen.
De provincie heeft voor 27 november j.l. het Bestuurlijk Overleg bijeengeroepen en in die vergadering een notitie Natuurontwikkeling (en waterberging) Horstermeerpolder -Nieuwe inzichten en voorstel vervolgonderzoek gepresenteerd. In de notitie wordt voorgesteld droge natuur te ontwikkelen in het noorden van de polder, maar het zuiden
verder te vernatten. De bestaande proefgebieden met verhoogd peil zouden daartoe moeten worden verbonden en in dit hele gebied zou het peil nog verder moeten worden verhoogd. Ten noorden van dit gebied zou dan een overgangszone met minder verhoogd (maar nog altijd hoger) peil worden ingericht.

Geplaatst in Nieuws, Politiek | 1 reactie

Het is rustig in de Horstermeerpolder

Er valt de laatste maanden niet of nauwelijks iets te melden uit de Horstermeerpolder. Zoals bekend is het conserverend peilbesluit op 2 december bekend gemaakt door het bestuur van het Waterschap. Zoals eveneens bekend heeft de Bewonersvereniging daartegen geen beroep ingesteld. De redenen daarvoor zijn toegelicht in een bericht aan de leden dat ook in het Weekblad Wijdemeren is gepubliceerd ( lees ook hier ). Een aantal andere partijen is wel in beroep gegaan; die procedures lopen nog, voor zover ons bekend.

Hoewel het Waterschap niet verplicht is te wachten totdat die zaken zijn uitgeprocedeerd is er nog geen begin gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden voor het peilbesluit. Er zijn intussen natuurlijk ook waterschapsverkiezingen geweest; mogelijk heeft men willen wachten op een nieuw samengesteld bestuur. Dat bestuur is er inmiddels overigens. De heer Korrel, die het dossier Horstermeer onder zich had, is daarin teruggekeerd. Hoewel wij daarvan nog geen formele bevestiging hebben, gaan we ervan uit dat hij bij het Waterschap de eerstverantwoordelijke zal blijven voor de Horstermeerpolder.

Ook bij de provincie zijn er verkiezingen geweest. Uit de pers vernemen wij dat voor de samenstelling van Gedeputeerde Staten een coalitie is gevormd door VVD, PvdA, D’66 en CDA. De website van de provincie lijkt echter nog de oude samenstelling van GS te tonen; wij weten dus nog niet of D’66 gedeputeerde Geldhof terugkeert en, zo ja, of zij de portefeuille Horstermeer zal behouden.

Er is sinds meer dan een jaar geen bestuurlijk overleg meer geweest met de provincie en de overige betrokken partijen. Voor de bewoners geldt op dit gebied: geen nieuws is goed nieuws. Op de laatste vergadering hebben wij duidelijk gemaakt dat wat de Bewonersvereniging betreft het conserverend peilbesluit de laatste stap is geweest. Voor verdere maatregelen ten aanzien van de peilen in de Horstermeer bestaat absoluut geen draagvlak. De vernattingsplannen kunnen in de ijskast blijven.

Bij de huidige stand van zaken zien wij als bestuur vooralsnog geen aanleiding voor het beleggen van een ledenvergadering. Volgens de statuten zijn we al geruime tijd te laat, dat realiseren we ons, maar er valt op dit moment eenvoudigweg weinig anders te bespreken dan de jaarrekening. Daar willen we het best over hebben, maar dan liefst tegelijk met enkele meer inhoudelijke onderwerpen.

Wij hebben daarom besloten de ledenvergadering over de aankomende zomervakantie heen te tillen. Vermoedelijk is er dan meer bekend over het plan van aanpak van het peilbesluit en over ontwikkelingen vanuit de provincie. Behoudens tegenbericht vertrouwen wij de leden hiermee voorlopig akkoord.

Bestuur Bewonersvereniging Horstermeerpolder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vaststelling peilbesluit

Het peilbesluit is op dinsdag 2 december (2014) officieel bekend gemaakt in het Waterschapsblad. Met die bekendmaking is de beroepstermijn van zes weken ingegaan. In die periode kon door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het peilbesluit. Deze periode is inmiddels verstreken waarmee het nieuwe peilbesluit een feit is.

De bewonersvereniging is voornemens geweest geen beroep aan te tekenen tegen het vastgestelde peilbesluit. Omdat vanuit de leden hierop geen bezwaar is gemaakt, heeft het bestuur formeel vastgesteld niet in beroep te gaan. In dit document is daarover meer te lezen.

Het vastgestelde  Peilbesluit Horstermeerpolder is te vinden op de site van het waterschap.

Geplaatst in Algemeen, Politiek | Een reactie plaatsen

Vaststelling peilbesluit 27 november

Het peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder zal op 27 november worden vastegesteld door het Algemeen Bestuur van het AGV. Op de site van het waterschap zijn de stukken voor vaststellling en de beantwoording op de inspraak te vinden.

Hieronder de linkjes direct naar de documenten (in pdf-format):

BBV14.0612
Bestuursvoorstel peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder
143.2Kb

BBV14.0612
Bijlage 1a Peilbesluit Horstermeerpolder 12sept2014 ter vaststelling
651.7Kb

BBV14.0612
Bijlage 1b Achtergrondrapport Horstermeerpolder 12sept2014 ter vaststelling
9.9Mb

BBV14.0612
Bijlage 1c kaarten definitief peilbesluit
8.4Mb

BBV14.0612
Bijlage 2 Verslag van inspraak peilbesluit HMP MUP totaal
39.6Mb

BBV14.0612
Bijlage 3 ontwerp vaststellings en kredietbesluit HMP en MUP
54.7Kb

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen